015_Megan Nelson – Uber-Christie headshots (Sydney)